www.amantea3.it  info@amantea3.it dove siamo webmaster: Antonio CIMA cell. 329 3484262
 
AMANTEA - LA SCUOLA MEDIA "MAMELI"
Commedia vernacolare in due atti: "Natale alla Chianura"

 

E’ l’antivigilia di Natale. In una casa d’a Chianura, in un mix di passato e presente, fervono i preparativi per la festa.

ATTO PRIMO

(Mariella, la mamma Tiresina, il nonno Rocco, ‘Ntonetta, primogenita con la figlia Samantha, il padre Carminiellu, l’ultimogenito Roccuzzo ).

 

Mariella sta rifinendo gli ultimi dettagli al presepe; la mamma è tutta indaffarata per friggere i dolci tipici della tradizione natalizia; il nonno, pipa in bocca, distrattamente sfoglia un giornale al braciere.

Tiresina  (dopo un andirivieni alla dispensa per prendere ingredienti) - Fuocu miu, fuocu miu, chi vrigogna st’annu: doppudumani è Natali ed iu ancora unn’haju pututu parari a frissura ppe dua turdilli. (pausa) E diri ca, alla cummà Ntonetta, c’avìe purmisi dua cullurielli ppe la Mmaculata... (Sfaccenda con gli ingredienti) Sacciu cumu l’hanu passà u Natali, ‘ntra chilla casa?! (...) Arrassunesia! Atrica botte e ciaramelle! Quann’ a na casa ci scanse la morte (fa gli scongiuri), o a mala saluta, (con enfasi) finisce la pacia!

Ohi Bomminiellu miu, guàrdani a tutti! ( alza lo sguardo al cielo e si segna tre volte con la croce, poi va nell’altra stanza; dopo un po’ chiama).

- Ohi Marié?!

Mariella Cchiccé, ma? 

Tiresina Un ti rincriscisse, bella da mamma, arràncaci nu mumentu allu putighìnu e ti fa dà i Turillu nu pocu i zùccuru, ca piensica chillu ca c’è alla casa un mi vaste!...Ciù dici: ca pua ni vidimu..., e sinnòcca ‘u signasse sup’ a libretta!...

Mariella (sbuffa) A su prisepiu, st’annu, pàrica c’è venutu u càvuciu d’u Bruttu! (rivolta al pubblico) Dìcica, quannu Sampranciscu i Pàvula stave faciennu u pontu supr’ù jumi d’u Cummientu, Illu, (guarda al Cielo) viat’Illu, u juornu fravicàve, e lu Diavulu, (fa il volto truce) arrassunesìa, ppe ci fa dispiettu, jie la notte, e ciù sciollàve...

Nonno (tossice esageratamente, quasi con conati di vomito, e poi sputa (finta) per terra)

Mariella (arrabbiata) Ehhhh!!! Ohi nà?! Ecchidé?? Armenu avissi sputatu intr’a vrascera!!

Nonno Tu ha nnumminatu u Càvuciu d’u Bruttu, ed iu l’hajiu sputatu!... Bruttabbestiu! Ptuh!

Mariella E toorna! Va bene ca supr’ù ponte d’u diavulu c’è daveru na porcarìa (assume un’espressione disgustata) ccu tutte chille sputacchjàte, ma tu (risoluta), dicu iu, ta putij sparagnàri, ccà, sa sputacchiata, alla casa nostra!.. (Prende con il palettino un po’ di cenere e pulisce)

Tiresina (dall’altra stanza, esortativa) Ohi Marié, bella d’a mamma, ch’a mia, ‘u zuccuru mi serbe ppe stasira..., anzi, u sa’ cchi vo fa?, mo’ ca dìesci, allu ricoglie, passa i ddue cummar’Annina e fatti dari na cucchja d’ova..., propiu dua cuntàti...

Mariella E sini sì, mà, ca  mo vaju...

Nonno Guà Marié, bella d’u nannu, prima i dèsce, ppe piaciru (sottolinea), no ppe cummàànnuu, vida ca davanti a porta d’u catuoju c’è n’atru vrancuniellu d’orfanielli, ca u mintimu sup’a vrascera ‘ntru barcuni, ca si quattru carbuni, u vi? (agita pollice e indice a pistola)...s’hanu sparatu i cartucci!

Mariella (indispettita) Mariè, bella d’a mamma, Mariè bella d’u nannu!!! Moccivò ca a cummannàri è n’arti lieggiu!

Tiresina (imperativa) Marièè, aiòsati, ppe piaciru!

Mariella (Si avvolge in uno scialle e si avvia ad uscire contrariata e alterata) E sè sè, ca ste jiennu, ste jiennu! (esce imprecando.. Mariella ccà, Mariella llà, ‘ncunu juornu mimmi vaju...)

Nonno (rimasto solo, rivolto al pubblico) Iu ullu sàcciu, ‘a gioventute i moni, cchi s’ha misu ‘ntra capu!? Ti rispunnanu ccu na strafuttenza ‘ntra-faccia-‘ntra-faccia, ca si meritàssanu ciampàti sutt’ i piedi! (si alza a fatica) U vi, si c’avisse rispusu  ìu, ccussì, ìu alla ficimuonia d’u Tata (si leva il cappello), allu putighinu (sottolinea) mi c’avisse accumpagnatu a càvuci allu culu! (mima il calcio, rischiando di cadere, poi si ricompone) Atrica ppe piaciru!!!

Tiresina (entra asciugandosi le mani allo zinale) Papà, e’ nutulu ca furmunìj. Un su’ chjù i tiempi i nannuzzu!

Nonno E sini-sì. Esciatinni ccu sa raggiuna tu, e fricatinni! Dunaccìle tutte vinte, ca ti fa u panucuottu ppe la vecchiaja! Sutt’i piedi? (sottolinea) A Tia ti ci mintanu!

Tiresina (esasperata) E mi cci mintissanu! (bonaria) Ma, dicu iu, a tia, un ti vaste ch’armenu ti parranu, ti porìanu nu bicchieru d’acqua, e t’allestanu ‘ncuna cosa?

E’ miegliu cum’hanu fattu l’atri, i vicini nuostri, ccu lu zi Federicu, ca l’hanu jutu a spune allu Spiziu e china s’ bistu s’è vistu!?

Nonno (rassegnato) E ha’ raggiuna puru tu! Pòvaru Federicu! A chillu, a deja mia, picca li su’ li juorni!

Tiresina torna dall’altra stanza. Il nonno resta pensieroso. Bussano alla porta.

Nonno Trasìti-trasì, ‘a chiava c’è ‘mpitta!

Entra ‘Ntonetta con la figlia (in braccio o tenendola per mano) ed un panettone.

Ntonetta Bonasira nà!

Nonno Bonasira, (quando la riconosce contento) ‘Ntonééé. Chi bella sorpresa! Quannu siti arrivati? (rivolto alla bambina) E chissa chin’è??  Vieni ccà, vieniccà... Fatti guardà cumu si fatta granna...

Ntonetta (dopo aver salutato il nonno) Samà (ntha), un ti vrigugnà, duna nu bacettu allu nannu grannu... vì. (Si guarda in giro) E la mamma? Cumunnè, un c’è nessunu alla casa?

Nonno Mammita è di llà, ca, dìcica, avisse di parà a frissura ppe dua turdilli, ma ha mannatu a suorta Mariella fora ca ci mancave lu zuccuru e puru ‘ncun uovu; pàtritta ancora un s’è ricuotu e puru fràtitta piccirillu è fora: è desciùtu appena mangiatu e ancora un s’è vistu...

(Si affaccia Tiresina con le mani imbrattate di farina)

Tiresina ‘Ntonéé? Chi ‘mprovisata! Quannu siti arrivati? E Cicciu? Guà, n’attimu ca tiegnu i mani i farina... E Samanta cumu s’è fatta?

Ntonetta E’ mbrazza allu nannu! E lu vì? Si cumince a piglià cumpidenza, mo’ sa cacce di ‘ncuollu!

Tiresina (con espressione di meraviglia) Bella d’a nanna, cumu s’è fatta granna, famma vasà... (Porge la guancia, ‘Ntonetta la prende dalle braccia del nonno e la fa baciare a sua madre ) Ca stasira a nanna tua ti fa pruvà i turdilli... (rivolta alla figlia) E Cicciu?

Ntonetta (si gira da un’altra parte, poi si asciuga un occhio, quindi  rivolta verso la madre) Cicciu un c’é. Signu venuta sula ccu Samantha… (si asciuga nuovamente gli occhi

Tiresina (seria, prende la figlia da un braccio, si sporge a fissarla in viso) Ma ch’è successu? Un c’hanu dati i ferie ppe Natalu e vene a Capudannu? O c’è ‘ncun’atra cosa ppe lu mmienzu??

Ntonetta Mà?! Cicciu un vene ppe Natalu e forsi mancu ppe Capudannu, ma iu, possibilmente, unni volisse parrari  a su mumentu…

Tiresina Abbàstica sta buonu !

Ntonetta (sarcastica) E sta buonu, sta buonu… Anzi, sta troppu buonu! (annuisce con la testa)… Guà: ca iu arrivu fin’a casa ca ci rapu, e mi fazzu na doccia… (rivolta verso il nonno) Ohi nà, ta puozzu lassà a Samantha?

Nonno E sini-sì, ca mo’ a n’atru poco si ricoglie puru Mariella…

Tiresina E guà ch’allura iu vaju i llà; ca ‘ntramenti si ricoglianu tutti e pua, quannu vieni puru tuni, arrangiamu ‘ncunu muzzicuni. (va in cucina, Ntonetta esce)

Nonno (rivolto alla piccola) Statti ‘mbrazza allu nannu sta’! Ccussì u nannu si quadìe ccu...”sa manta!”.. Sì na manta, tu? (La fa ballare sulle ginocchia e canta) ‘U tiempu è nuvulusu / su viecchju è friddulusu / carvuni un ci ni sunu / e un c’è mancu nessunu/ e tanti niputielli / ca piglie l’orfanielli / ppe chillu focariellu!!! Ti piace sa canzuna Samà?

(entra Mariella con un fascio di legnetti e le provviste)

Mariella Nà, ca mo i mintimu supra a vrascera intr’u barcunu (si accorge di Samantha)

(con enfasi e sorpresa) E chissa chin’è? Fìììgliuma cumu si fatta bella, vieni ‘mbrazza alla ziarella tua (la sbaciucchia). Che dopo con zietta finiamo il presepe (rivolta al pubblico) Ma ci criditi vua ca u finiscimu, su prisepiu, prima d’a Befana?

Tiresina (frenetica) Mariéé??!! Ha’ purtati si catinazzi d’ova e lu zuccuru?

Mariella Turillu u zuccaru avìe finitu. Pue, allu ricoglie mi signu fermata dduv’a cummar’Annina, ci le dittu e ce dittu puru ca ullu sapie si, senza zuccaru, l’ova, a tia, ti serbìanu u stessu…E allura a cummara un c’è statu vìersu: afforza, m’ha vulutu dà si’ova e nu chilu i zuccuru!

Tiresina Ch’avìe Santa alla cummar’Annina! Si cacce na cosa d’a vucca sua ppe la dari!...

(entrano Carminiellu, marito di Tiresina, visibilmente brillo, e Roccuzzo l’ultimogenito)

Carminiellu (con la voce strascicata) Bonasira e salùta!

Tiresina (alterata) Bonasira alla chjrica!! Torna alla cantina i Ruoccu si statu? Ma un tinne pare vrigogna? Bellu mparamientu ci duni a si figli? Ma chi ci tieni ‘ntra sa gnognara? (gli bussa con le nocche in testa) Mmerda i gallina? Cia fa’ a figura tua ! Speciarmente ccu fìgliata granna ca è arrivata mo-mo’ i Mantova!

Roccuzzo Guà, scusati si vi disturbu: ma puozzu ji a fa a doccia, o u bagnu serbe ad ancunu?

Mariella Va va, ma un ci sta cent’anni (Roccuzzo esce)

Carminiellu Su-su’ a-arrivati, i quatrari?

Tiresina E chi ti cridij, ca su panettone ‘ncap’a tavula t’avije purtatu (gesticola con la mano destra a carciofo)  Babbu Natalu?!

Carminiellu Séé! Mo iu - yu jie gu-guardannu ‘u panettone!...

Tiresina (sottolinea)Yu-Yu, ma ‘u viditi ca un ‘ngarre mancu a parrà? (rivolta al pubblico) Malanòòva! Chjù si fa grannu e chjù perde li siensi!!!  E a niputitta Samanta, mancu ha vista?! E menu malu ca t’eri juràtu ch’un ti ‘mbriacavi cchjù!...

(va a salutare la nipotina nascosta tra le braccia della zia per fare la sorpresa)

Carminiellu (rivolto alla moglie) E gua, ma a ti-tia, china t’ha di-dittu ca si-signu ‘m-mbriacu?

Tiresina Ma ti sienti ca ‘ntartaglìj?... Dicia a verità: quantu tinn’ha n’trummàtu?

Carminiellu A-all’urtima pa-passatella nu litru-hic e na ga-gazzosa. Eramu-hic (traballando, conta con le dita) iu, Ma-Mariu d’a Ciàla, Ma-Mastru Nicola, Ma-Maccarrune e-e Cu-cumpà Ruoccu. De-deci passatelle e o-ogni vota, ccu mia, si ci pigliavanu u pizzuluni: Ciu-ciù vo dà su-su bicchieru a Carminiellu – m-mi-mmitave lu patrune; e-e lu sutta ci ri-rispunnìe: Ca-Carminiellu va vive allu canniellu! E-e na vota, e due, (conta con le dita) e tria, e quattru e ci-cinque, illi vivìanu ed iu all’urmu! E fri-fricativinni - e’ dittu ‘ntra capu mia - unn’ha de girà a ca-carta? Fin’a quannu simu esciuti i-iu e cu-cumpà Ruoccu, ed illu - cchi-cchi curaggiu! - vulije vive prima e mia! E pua ha cuminciatu: Ca-Carminì, e a-allura: o vivi o mu duni-hic lìbbaru (...)

Tiresina E tu t’ha vivùtu tuttu! Bravu allu cazzuni! Sacciu a chin’ha fattu u dispiettu? Va’lavati sa faccia e guàrdati allu specchju cumu si biellu! (Carminiellu esce)

Nonno E via, Tiresì, lassu ji mo’ ca doppodumani è Natalu...

Tiresina Papà, senza ca tu ci tir’i parti. Ppecchì?? sulu ppecchì vene Natalu unu s’ha de ‘mbriacàri?

Nonno Tiresì, nnechi u fa’ tutt’e sire!... E allura si sapissi chillu ca c’ha fattu passà u zi Gatanu alla bonanima d’a za Rosa: ogni sira passave d’a cantina, u carricavanu, e quannu si ricoglìe alla casa: palate alla za Rosa!

Tiresina Pùùru! Ci pruvasse Carminiellu a mi minte i manu ‘ncuollu e doppu ha de vide chi via ha de piglià!

Mariella Nà! Un su chjù i tiempi i na vota, u vo capì o no? A genti quannu u va chjù d’accordu si sparte e ognunu sinne va ppe la strata sua...

Nonno E sini-sì! Jati ccu sa capu e fricativinni, ca vi ni purtati u panu alla casa! (rivolto al pubblico) Ormai un c’è chjù pacienzia, un c’è tiempu ppe si guardà ‘ntra faccia. (rivolto alla nipote) Cchì ti cridi Marié ca na vota, tra mariti e mugliere parole un cinn’eranu mai? Ihhh!!! E si ogni vota ca maritu e mugliera si paroliàvanu, pua s’avianu i sparte, iu dicu ca: mancu  San Juseppu e la Madonna ci fursanu rimasti ‘nsiemi!...

Mariella Cumu parri francu, tuni, ch’ha truvatu chilla santa cristiana d’a nanna,ca t’ha date tutte vinte!

Nonno ‘Mparadisu vo’-d-esse (si toglie il cappello, guarda verso il cielo, sospira, si rimette il cappello). Ha dittu buonu Marié: nànnata è stata na santa cristiana (fa una breve pausa) Però un jissi ccu la capu ca m’ha date tutte vinte: ca minn’ha tenutu mussi luonghi,quannu u li piacìe’ncuna cosa!!! Ma u bene unn’è sulu godimientu: è puru sacrificiu, pacienzia, e ccussì na vota stave cittu iu, na vota mollave-d- illa…(fa una breve pausa) Mparadisu vo’-d-esse (si toglie il cappello, guarda verso il cielo, sospira, si rimette il cappello) m’arricuordu ca na vota umm’ha parratu ppe dua misi… Chiù tosta i na petra! Però quann’ere l’ura i mangià nu muzzicuni: sempre ‘nsiemu alla tavula, sempre i quazietti e li maglie nette allu postu loru, e cumu si strazzave ‘ncuna cosa, quannu mi ricoglìe a truvave ccu l’acu alli manu ca ma stave arripezzannu…

Mariella Ma tu – dìcia a verità – chi c’avij fattu alla nanna?

Nonno S’ere pigliata i gelusìa…

Mariella (mima) C’avij fattu i corna!?

Nonno Macchìì!! Iu dicu ca u bene ca ce vulutu iu a Carmenia mia!... Eppuru, ccu lu pensieru…

Mariella E pua, cunta,nà, cumu vi siti parrati torna?

Nonno Eranu dua misi e nenti! E ccussì, na sira mi signu jutu a minte u vestitu i quannu mi signu ‘nzuratu ppe ji a desce e quannu signu arrivatu allu scalunu d’a porta lè chiamata. Illa - parca a viu mò, ‘mparavisu vo-d-esse – stave arripezzannu nu jippuniellu a mammita…  Le chiamata e ce dittu: “Carmé?Iu…” e ce fatt’a mossa (fa l’altalena con pollice e indice della mano destra)…

Mariella Ed illa?

Nonno Illa s’è dazata,m’è venuta davant’a faccia, m’ha guardatu nta-l’uocchj-‘nta l’uocchj; pua m’ha aggiustatu u nùdicu d’a scolla e lu collettu d’a cammisa, e s’è juta a sede torna…

Mariella E tu ch’ha fattu?

Nonno Signu desciutu, ma chillu ch’ha vulutu significà ccu chilla mossa,senza dì na parola, né le capitu iu, tannu, né mai m’ha vulutu diri illa. Comunque chilla sira, quannu mi signu ricuotu hamu fattu a pacia…

(entra Roccuzzo)

Roccuzzu Beh! Stasera mi vulisse vide na cosa alla televisiona e, possibilmente un volisse sente parrà a nessunu… E’ possibile? O minni diesciu e vaju ddue Giginu?

Tiresina (si affaccia dalla cucina) Hessì! Tantu a casa è cumu n’abergu: s’è ricuotu mo-mo e torne desce! (rivolta al pubblico) Dicitimi vua si chissa è regula i casa…

Mariella E jamu-jà Roccù s’è ricota puru ‘Ntonetta, c’è Samantha e sedimuni tutti ‘nsiemu a sa tavula, na vota tantu…

Nonno Roccù, tu u sa ca iu ti tiru sempre i parti, però sa vota ce dà raggiuna a mammita e suorta… E jamu-ja ca na picca parramu, na picca ti facimu vide chillu ca vo tu,e ogni tantu cangiamu… Tantu ormai, ccu su telecomandu facimu parrà sulu ad illi!... Na vota,alla tavula s’arragiunave,mò, parranu sulu chili da televisiona, illi parranu, accadiennu si liticanu puru,e nua (rivolto al pubblico, con enfasi) cittu! Comunque mò vidimuni u telegiornale ch’è-d-ura!

 

Fine prima parte - Si accende la televisione, parte la sigla del tg

 -------------------------------------------------------------------------

ATTO SECONDO

Tiresina, ‘Ntonetta, Samantha, Comare Concetta, Mariella, Carolina e sua figlia, Micu, Ciccio

Tiresina e Ntonetta sono sedute al tavolo,quest’ultima con la figlia in braccio.

Tiresina Ntoné, allura, allu cunchiudimientu, tu si’ venuta sula ccu fìgliata e Cicciu è rimastu a Mantova; (elenca) ha’ dittu ca un sa mancu si vene ppe Capudannu; ed ha dittu puru ca sta troppu buonu… Ma…(rimarca) Unnéchi s’avisse truvatu ancun’atra?

Ntonetta Mà?, iu, chissà, ullu puozzu diri. Però urtimamente u jamu chiù tantu d’accordu: si ricoglie e pàrica tene sempre nu muort’avanti: e na matina ulli piace cumu ce stiratu a cammisa; e n’atru juornu ulli piace chillu ca ci priparu ppe mangiari; e n’atra vota ci dicu i purtà fora a criatura a piglià na vuccunata d’aria, e pàrica ci circasse lu mantu d’u Papa; e alla fina d’u misi c’arrivamu sempre senza na lira  e certe vote sa piglie ccu mia… ‘Nsomma mà, illu unn’è cuntientu ed iu mancu!

Tiresina Sciuollu sciuollu, sciuollu chimm’ha dittu!... (scuote la testa, incrocia le dita sconsolata) Ma tu, Ntoné (si avvicina) guardami ‘ntra l’uocchij: ti si stata allu postu tua? O c’avissi datu ‘ncuna scusa?

Ntonetta (scandalizzata) Ohi ma? Ma sta fissijannu? Na menzajurnata lavuru e un puozzu dazari l’uocchj da fatiga; pua ti ricuogli e c’è la casa d’arrigistrari, lava, spanna, stira, cucina ppe granni e piccirilli…

Tiresina Figlia mia, a famiglia unn’è stata na passiata ppe nessunu, ed iu figli ne crisciutu quattru. E’ veru ca un signu juta a fatigari fora, ma u vi? (alza le braccia) Dìcica m’ha aiutatu ‘ncunu? Ccu pàtritta hamu fattu cum’hamu pututu: nu cuorpu allu circhiu e n’atru allu timpagnu…E patritta ppe zerte cose è statu buonu, ppe-d-atre unn’ha valùtu nenti…

Ma è puru veru ca un ci ne sunu case dduvu tuttu file sempre lisciu!

Ntonetta (risoluta) Però i figli si fanu ‘ndua e s’hanu crìsciri  ‘ndua…

Tiresina (bonaria)  Ha ragiuna, figlia mia. (In crescendo)) Ma mò, ti cridi tu: ch’ha’ fattu na cosa bona a tinni veniri ccà ccu la figlia, e ad illu ha lassàtu sulu llà? (pausa) I cose su due: o tene ancun’atra e ca ti ne si venuta ccà ccu Samantha cià fattu nu piaciru…; o un tene a nessunu e ccu sa scusa si cumince a straniàri d’a casa sua…

Ohi Ntoné, a bonanima d’a mamma dicìe ca “a fimmina a casa o ‘a conze o ‘a sciolle”, ed iu un cinne vuogliu minte curmatùra a sa dittata! (bonaria) Ha’ dittu buonu, prima, tu: i figli i fanu dua e l’hanu crisciri dua…  Ma iu dicu puru ca tutt’i dua genituri c’hanu passari i feste arricurdate nsiemu!   E macàru n’hanu apprufittari ppe si vutari arrieti davanti allu Bomminiellu e si perdunar’ i mancanze unu ccu l’atru; ca quannu ‘ntra na casa maritu e mugliera cumincianu a un ji d’accordu, iu un ci crìu ca unu tene tutt’u tuortu, e n’atru tene tutt’a ragiuna!..

Perciò, sa chi ti dicu? E me cridìri, ‘Ntoné, ca tu dicu ccu lu coru ‘mmanu: va telefona a Cicciu e dìciacci: “Ha ditt’a mamma ca sa festa arricurdata un ci l’hame fa passà spartuti alla piccirilla nostra, perciò: o scinni tu, o me ricoglier’ iu!...”

(bussano alla porta, entra la Comare Concetta, visibilmente incinta)

Comare Concetta E’ permessu? Bonasira… Ahhhh! U vi ch’allura umm’ere sbagliata!!! Mi parìe ch’avie sentutu a vùcia d’a Cummà Ntonetta!!! Cumu sta? Quannu siti arrivati? E la cummarella mia?... Gioia mia, cum’è fatta bella, benedica a Santa Maria!!!...

Ntonetta E benedica puru alla panza tua!... Fatti guardà: è pizzuta: chìssa è na panz’i màsculu!

Comare Concetta Ohi cummà ‘Ntoné, o masculu, o fimmina, abbàstica nascianu buoni!... (prende in braccio Samanta, la coccola)

Ntonetta E allura, si Diu vo’,quann’arrive la cicogna?

Comare Concetta Ormai simu arrivati alla cunocchja: ‘u tiempu scade a cavallu d’a fin’i l’annu! Pua, sapimu?... U miedicu dice ca certe vote ‘ncunu juornu su piglianu, certe vote u lassanu… ‘A valigia tantu è pronta!...

(entra il nonno va sedersi al braciere, Tiresina va in cucina)

Nonno Bonavenuta Cuncé… Cum’è? Tu giri ancora ccu sa valigia appriessu?

Comare Concetta N’atru pocu zi Nicò…Però a valigia ca dicìe iu unn’è la stessa i chilla ch’ha nnumminatu tu… (ritorna a parlare con Ntonetta, dopo un po’ entra pure Mariella,saluta Concetta e comincia ad armeggiare al presepe)  Pua,si Diu vò, - ca iu signu venuta puru apposta, Ntoné – ‘a criatura a vulissimu vattijari priestu priestu, e ccu Micu, hamu parratu ca vi vulìemu cumu cumpari a tia e a Cicciu, cussì rafforzam’u Sangiuvanni…

(si riaffaccia Tiresina)

Tiresina U vi, Ntoné Va fa chilla telefonata ca te dittu a Cicciu, e dìciaci puru chissu. (rivolta alla Comare) Ca Ntonetta è venuta sula ccu la figlia, ch’a Cicciu ull’hanu lassatu alla fatiga…

Tiresina rientra in cucina, Ntonetta e la comare si siedono su un divano e cominciano a confabulare. Dopo un po’)

Ntonetta Guà, ca iu ve fazzu na telefonata. Marié vieni ti seda cca e arraggiuna ccu la cummà Cuncetta…(si alza ed esce)

Mariella E ti parìe? Le dittu, iu, ch’a su priepiu, st’annu, parca c’è cuòt’u cavuciu d’u Bruttu!!

Nonno (tossisce) Ptuhh!!

Mariella Ohi na??!

Comare Concetta E lassu ji, Marié, ch’è nu viecchju! E tu statti; statti, ch’ a mia nnechi mi pare vrigogna!!!

Il nonno si alza, passeggia vicino al caminetto,poi prende una rivista e si siede impaziente, dopo un po’ si alza

Nonno Ohi Tiré, ci vo assà’ ppe ni mangià nu muzzicuni? (rivolto al pubblico) Ca iu, ormai ccu la vecchiaja, u digerisciu tantu buonu e lu miedicu m’ha raccumannatu d’un mangià troppu tardi, a sira,…sinnocca, pua, mi rimane cca’, cumu nu chjummu sup’ u stomacu!...

Tiresina (rientra dalla cucina) U vì cumu ci tieni a sta a sente u miedicu ppe la vozza!… (provocatoria,con le mani alla vita…) Ma… dìciami  na cosa: u miedicu un t’avìe arraccummannatu puru ca, mangiannu, t’avij vive nu bicchieru, sulu nu bicchieru, i vinu?

Nonno Si minne vivu dua ‘a curpa è la tua!

Tiresina Alla fine!!!

Nonno E certu: l’atru juornu ccu chillu piattiellu i pastina umminn’è vivutu mancu nu mienzu; pua u juornu doppu ha’ priparatu u baccalà cumu piace a mia, ed haiu apprufittatu na picca…; aieri ha’ fattu chill’alicitielli arriganati, ed haju fattu bis; mo stasira ci su li cullurielli… (sottovoce accentuato, con tono ammiccante) A propositu, mintaccìli dintr’a na cucchja n’alicitiellu salatu ppe mia…

Tiresina Ohi papà? Circa i ti guardà-cì,mbecie i fissià…

Nonno Ed iu un mi guardu? Mi guardu sempre… quannu mi fazzu a varba!...

Comare Concetta (si alza) Guà, un parrati i cose i mangià ca sinnocca a mia mi vene ncunu guliju!... Ca già, cum’è sagliùt’i scale m’è venutu n’arduru, (accentua) ma n’arduru, ca è dittu ‘ntra capu mia: fazz’ a faccitosta e ciu dicu alla Cummari ca m’ha de fa pruvà chillu ca sta cucinannu…

Tiresina (rientra) Ohi cummà Cuncé, chi ti vie santa! Un ti tuccari a faccia e vieni ccu mia ‘ntra cucina; vieni e di chillu ca c’è prova chillu ca vua!...

Mariella (si alza) Ma daveru criditi ancora a si cose?!

Nonno Guliji prenischi!!! M’arricuordu ca, na vota, nànnata – na santa cristiana, le dittu primu, mai nu murriculu…: ha parturitu ottu figli alla casa e lu vì? Mai nu lamientu…, si chiudianu ccu la mammana e tannu si sentìe ‘ncuna cosa quannu chiangie la criatura… - m’arricuordu però, propiu quann’ere ‘ncinta i mammata, ca s’è risbigliata na matina spanticata…

-“Ohi Nicò, ohi Nicò, ohi chi guliju ca m’è venutu!!!” Ed iu: “Dìciami, ca si puozzu…”

Ed illa: “sé sé… vida cume fa ch’un puozzu stari!...”

- E chi vua?

- Latti d’acielli!...

- Latti d’acielli??!!

- Sini sini, latti d’acielli; dàzati e vida dduv’e ji e ricògliati priestu; e un ti ricoglie senza latti d’acielli!...”.  Mi signu dazàtu, ma dduvu putìe ji, ca mi pigliavano ppe fissa? E’ papariàtu na picca, pua è misu na picca i latti i crapa ‘ntra na tazzarella, ce misu na guccia i vinu jancu e ciu signu jutu a purtà… Illa s’ha vivutu a na tirata e pua, ha ‘nsapurisciutu…

-         Arresimiglie allu latti d’a crapa… China t’ha datu?

Ed iu: acquant’ acquantu le truvatu ddue cumpà Remu, ca m’è jutu a munge a palumma apposta ppe tia!!!

(rientra Comare Concetta)

Comare Concetta Zi Nicò, senza ca vo fa u spiritusu! Chi ni sa tu cumu si sente na fimmina ‘ncinta?

(bussano alla porta entra Carolina con la figlia)

Carolina Bonasira za Tirè, ca trasu. Guà? ci fusse Cuncetta? Ah si lluocu? Guà: m’avisse fa nu piaciri: carmamìla a Rosinella mia ca, bella d’a mamma, sicuru mi l’hanu pigliat’ ad uocchju: unn’ha mangiatu i nente,e stadi appagliarata appagliarata…

Concetta se la siede in braccio o vicina, le mette una mano sulla testa,si segna tre volte con la croce  fa finta di bisbigliare qualcosa poi comincia a sbadigliare esageratamente

Comare Concetta Yawnn!! Eccumu l’ha pigliatu l’affascinu!! (sbadiglia ancora e sputa per terra) Ptuhh!

Mariella: Cummà Cuncéé!! e mo ti ci minti puru tu??!

Comare Concetta Me scusà Marié,ma s’u lu sputi, l’affascinu un si ni va…

Mariella fa un gestod’insofferenza con il braccio a roteazione)

Entra Ntonetta. Si riaffaccia Tiresina e guarda la figlia con aria interrogativa

Ntonetta U mi rispunne nessunu. Vaju pruovu chjù tardi…

Nonno Guà Cuncé: unnéchi mi potissi pruvari a carmari l’appitittu!...

Comare Concetta Zi Nicò?’!...

Tiresina (insofferente) E ca mò simu pronti,simu pronti… (imperativa) Marié, chiama a patritta e a Roccuzzu e ‘ncunu priparasse sa tavula…S’un ci jamu c’ammentamu ancuna cosa… Cuncé, Carulì, fermativi ca vi mangiati ‘ncuna cosa ccu nua…

Comare Concetta Mi fiermu ccu piaciru, però chiamu puru a Micuzzu e ci dicu i purtà ‘ncuna cosa d’a casa nostra… No ca – Mbogliaddiu –ci mancasse ‘ncuna cosa alla casa vostra,ma puru ppe vi fa pruvà dua ‘mpurnate…

(si affaccia alla finestra e chiama accentuando l’ultimo richiamo)

Micu??  Ohi-Micù-uhh???

Micu Chi c’è?

Comare Concetta Guà, piglia chillu panariellu i ‘mpurnate ca su supr’a cridenza, chilla pezz’i casu pecurinu sup’a cannizzola, e nu pocu i panu tuostu,ca mangiamu alla casa d’a Cummà Tiresa: E porta puru nu fiascu i vinu…

(Dopo un po’ arriva Micu con un cesto, fervono i preparativi per sedersi alla tavola allungata, ognuno fa qualcosa, entrano pure Roccuzzu e Carminiellu)

Roccuzzu Ci criu picca ca stasira mi pozzu vide a televisiona…

Carminiellu E via-vì, Roccù, tu-tu ti sacrifichi e un ti vidi a televisiona ed iu un mi vivu vinu…

(bussano alla porta)

Tiresina E mo chin’è?

(entra Ciccio, tutti fanno esclamazioni di sorpresa e di saluto)

Ciccio Bonasira a tutta a compagnia; sign’arrivatu a tiempu a tiempu….

Comare Concetta Ma…m’avieti fattu nu scherzu,ca Cicciu ere rimastu a Mantova?...

Ntonetta Macchì?! Iu l’ere juta puru a telefonà… Perciò un mi rispunnìe nessunu!...

Ciccio v’è fattu a sorpresa! M’ere venutu spinnu i Samanta!...

‘Ntonetta E di mia no??

Nonno, Tiresina, Mariella, Roccuzzu, Carminiellu, Mariella, Concetta, Micu, ecc. E di nua no?

Comare ‘Ntonetta (con Micu vicino) Ohi Cì? Ca si Diu vo n’hati vattijà sa criatura

Tiresina (si porta in primo piano) Ohi Bomminiellu miu ti ringraziu! (si segna con la croce) Ca un c’è chiu bella cosa i quannu s’adunisce la famiglia!                                                                 FINE